คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รางวัลนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ 2556 จากงาน วันนักประดิษฐ์ 2-5 กพ. 2556


นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รางวัลนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ 2556 จากงาน วันนักประดิษฐ์ 2-5 กพ. 2556 จัดโดยคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มอุปกรณ์คนพิการ    รถเข็นคนพิการแบบปรับระดับสู่พื้นได้ (Lift Wheels)

สมาชิกทีมประกอบด้วย

 • ธีรพงศ์ สมุทรอัษฎงค์  นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ศิรินทร์ทิพย์ งามธโนปจัย  นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สิทธิพงศ์ ขุนทอง   นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ณัฐพล เพียรเถาะ   นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สิทธิพล เหมสุริยา   นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  ผศ.ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ
ลักษณะสิ่งประดิษฐ์: เป็นรถเข็นคนพิการที่ออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถปรับที่นั่งลงสู่พื้นได้ และปรับระดับให้สูงระดับเตียงนอนได้ เหมาะสำหรับคนพิการที่ต้องใช้ชีวิตที่พื้นและมีน้ำหนักมาก

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 กลุ่มอุปกรณ์คนพิการ  อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยเอนกประสงค์

สมาชิกทีมประกอบด้วย   

 • นางสาว พัสตาภรณ์ เสือสา  นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล TEPE
 • นางสาว กรณพัฒน์ ยันต์โกเศศ นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล TEPE
 • นางสาว ธัญยรัตน์ ลีลารัตน์  นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล TEPE

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  ผศ.ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ
ลักษณะสิ่งประดิษฐ์: เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากรถนั่งคนพิการ เข้าสู่รถยนต์ และสามารถถอดประกอบ ขนย้ายได้ง่าย โดยสามารถขนย้ายใส่ท้ายรถยนต์ได้ นอกจากนี้ สามารถใช้ภายในบ้านพักอาศัยได้ด้วย

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 กลุ่มภัยพิบัติ  พาหนะสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก (Amphitike)

สมาชิกทีมประกอบด้วย

 • นายชัยพร นันทกิจ    นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล
 • นางสาวฐิติภา สุวรรณชาศรี     นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล
 • นายธราธร แก้วประทุม   นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล
 • นายนันทวุฒิ ตันติ    นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล
 • นายวัชสรรค์ โรจน์วรชวลิต    นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล
 • นายเชาว์วรรธน์ วงศ์สุวรรณ    นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล
 • นายพุทธิพงศ์ ภัททิยธนี    นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  ผศ.ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ และ รศ.ดร. ดุลยโชติ ชลศึกษ์
ลักษณะสิ่งประดิษฐ์: เป็นพาหนะที่สามารถใช้งานได้ทั้งบนน้ำและบนบก สามารถใช้งานได้ 3 แบบ คือ พาหนะสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก รถสามล้อ และเรือคายัค

 

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้