คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดแผนธุรกิจ


โครงการ “เถ้าแก่น้อย S&T” จากแนวคิดและความมุ่งหมาย..ที่สอดคล้อง เกิดเป็น “โครงการเถ้าแก่น้อย” จากการรวมพลังของโครงการ Samart Innovation Awards 2012  และ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (สวทช.)

โครงการพิเศษที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กร จากภาครัฐและเอกชน  ฟันเฟืองสำคัญของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี  ผนึกกำลังเพื่อส่งเสิรมนักคิด นักพัฒนา  นำแนวคิดสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยี  ผลักดันออกสู่ธุรกิจหรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจเทคโนโลยี   ภายใต้แนวคิดของโครงการ คือ Idea to Market... โครงการ “นำแนวคิดเทคโนโลยี สู่เป้าหมายธุรกิจ”ทั้งยังช่วยเสริมประสิทธิภาพให้กับโครงการ ด้วยการผสานจุดเด่นเสริมประโยชน์ให้กัน ระหว่าง ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (สวทช.)  และ Samart Innovation Awards 2012เพื่อเสริมคุณภาพ สู่โครงการเถ้าแก่น้อย

จุดเด่นโครงการ
คัดกรองผลงาน จากกลุ่มนักพัฒนารุ่นใหม่ ที่มีความพร้อม..

  • ด้านไอเดียสร้างสรรค์
  • มีแนวทางความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ   หรือมีแผนธุรกิจที่สอดคล้องกับทิศทางด้านการตลาด
  • มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี

โดยในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ เป็นวันประกาศผลรางวัล เถ้าแก่น้อย ทางทีมจากธรรมศาสตร์ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ซึ่งโครงการเข้าร่วมแข่งขันคือ โครงการ นวัตกรรมทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและยั่งยืน
 ในทีมประกอบด้วย

  1. นาย ธีรพงศ์  สมุทรอัษฎงค์   นศ. ป.โท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  2. นายโชคชัย  ไตรศักดิ์    นศ. ป.ตรี สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  3. นางสาวกานต์ณิศา  มูลผล   นศ. ป.ตรี สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  4. นางสาวพัสตาภรณ์  เสือสา  นศ. ป.ตรี สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
รศ.ดร จิรารัตน์ ธีระวราพฤกษ์ และ ผศ.ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ

โดยรูปแบบของผลงานที่ส่ง เป็น แผนธุรกิจของ อุปกรณ์คนพิการ ที่สามารถตอบโจทย์คนพิการในประเทศได้อย่างแท้จริง และสามารถกระจายไปยังผู้ป่วยที่ต้องการใช้อุปกรณ์ได้ โดยตัวอุปกรณ์ที่ส่งเข้าแข่งขันครั้งนี้ โดยเป็นอุปกรณ์แรกเริ่มของทางบริษัท ประกอบด้วย รถเข็นคนพิการแบบปรับยืน และชุดถอดประกอบรถเข็นคนพิการแบบใช้ไฟฟ้า ดังรูปด้านล่าง

รถเข็นคนพิการแบบปรับยืน

 

ชุดถอดประกอบรถเข็นคนพิการแบบใช้ไฟฟ้า

 

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้