คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

งานสัปดาห์วิชาการวิศวฯ ธรรมศาสตร์


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัปดาห์วิชาการวิศวฯ ธรรมศาสตร์ (Academic Week 2013) เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2556  ณ โถงชั้น 1 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

การจัดงานเป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4  โดยได้คัดเลือกผลงานโปสเตอร์ที่น่าสนใจให้มานำเสนอ พร้อมกับมีคณาจารย์ของคณะฯ รับฟังและตั้งคำถาม โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลในแต่ละประเภท มีดังนี้

ระดับบัณฑิตศึกษา
1. ประเภท “ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า”
ชื่อผู้ได้รับรางวัล  นายสุรเชษฐ์ โทวราภา
เรื่อง “Gait analysis and estimation for robotic lower-extremity orthosis
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สัญญา  มิตรเอม

2. ประเภท “ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ”
ชื่อผู้ได้รับรางวัล  นายอภิรักษ์  แซ่เตีย
เรื่อง “Study of the effect parameters on ESD Transient current during the Ultrasonic Tab Bonding process of Head Stack Assembly”
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.จิรวรรณ คล้อยภยันต์

3. ประเภท “ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา"
ชื่อผู้ได้รับรางวัล  นายปรีชา 
เรืองวราพิชญ์เรื่อง “Self-compacting Concrete incorporating high-volume replacement of Rice Husk Ash in Ordinary Portland Cement”
อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.บุรฉัตร  ฉัตรวีระ

4. ประเภท “ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล" 
ชื่อผู้ได้รับรางวัล   นายคมกฤษณ์  ชัยโย
เรื่อง “Numerical Analysis of Heat-Mass Transport and Pressure Built-up in 2D Unsaturated Porous Medium Subjected to a Combined Microwave and Vacuum System”
อาจารย์ที่ปรึกษา   ศ.ดร.ผดุงศักด์  รันตเดโช

ระดับปริญญาตรี 
5. ประเภท “ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า”
ชื่อผู้ได้รับรางวัล  นายชัยณรงค์ นวลจันทร์ และนายณัฐพล จีรเวสน์วัฒนะ
เรื่อง “การวิเคราะห์ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อค่าความสูญเสียของการเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสงด้วยวิธีทางเชิงกล”
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีรชัย อัศวเมธาพันธ์   

6. ประเภท “ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์”
ชื่อผู้ได้รับรางวัล นายพศิน เกษกานดา และนายดิษศธร วรรทนธีรัช
เรื่อง “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับพ่อแม่อุปถัมภ์”
อาจารย์ที่ปรึกษา  อ.วชิรา พรหมสาขา ณ สกลนคร

7. ประเภท “ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา”
ชื่อผู้ได้รับรางวัล  นางสาวสิริพร  ทองปากน้ำ และนางสาวกรภัสสรณ์  เทพมโนทัยสกุล
เรื่อง “การเลือกตัวแปรภูมิอากาศระดับโลกของแบบจำลองลดมาตราส่วนทางสิถิต SDMS”
อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.ชวลิต ชาลีรักษ์ตระกูล

8. ประเภท “ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี”
ชื่อผู้ได้รับรางวัล   นายภาวัต   ชัยรัตน์ และนางสาวเวโรนิก้า  วิโนโต้
เรื่อง “การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาเส้นใยนาโนซิงค์ออกไซด์ด้วยวิธีอิเล็กโตรสปินนิ่ง”
อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.ภาณุ  ด่านวานิชกุล

9. ประเภท “ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล”
ชื่อผู้ได้รับรางวัล  นางสาวฐิติภา สุวรรณชาศรี และนายชัยพร นันทกิจ
เรื่อง “Amphitrike พาหนะสะเทินน้ำสะเทินบก”
อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ

10. ประเภท “ระดับปริญญาตรี โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TEPE)”
ชื่อผู้ได้รับรางวัล  นายจารุกร พบที่พึ่ง และนางสาวกมลพรรณ ภาษีผล
เรื่อง “Detecting Fraudulent Document Program By Using Image Processing Technique”
อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม

11. ประเภท “ระดับปริญญาตรี โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ (EBM)”
ชื่อผู้ได้รับรางวัล      นางสาววิจตรา เป็นสุข  นายนภันต์ กัลปเพ็ญ และนายภาณุเดช ชุ่มเย็น
เรื่อง “การศึกษาเพื่อหาแนวทางในการลดปริมาณเหล็กเสริมในการออกแบบเสา ฐานรากและกำพงรับแรงเฉือนในอาคารสูง”
อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.สายันต์ ศิริมนตรี 

ระดับคณะ
12. ประเภท “โปสเตอร์ดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา”
ชื่อผู้ได้รับรางวัล   นายสนันตน์เขม  อิธโรจน์     
เรื่อง “An Effient Route to the Synthesis of 1-Decene from 1-Decanol in an Industrialized Scale”     
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาลี  สันติคุณาภรณ์

13. ประเภท “โปสเตอร์ดีเด่นระดับปริญญาตรี”
ชื่อผู้ได้รับรางวัล นายพิพัฒน์  วัชรินทร์รัตน์ และ นางสาวศรัญธร  มงคลชัยชนะ 
เรื่อง “การปรับปรุงเครื่องพับขอบสำหรับกระดาษติดผนัง”
อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร.สวัสดิ์  ภาระราช

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้