คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

ดร. วราภรณ์ กลิ่นบุญ ได้รางวัลวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประจำปี 2555


ดร.วราภรณ์ กลิ่นบุญ อดีตนักศึกษาปริญญาเอก ภายใต้อาจารย์ที่ปรึกษาคือ ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประจำปี 2555 จากสภาวิจัยแห่งชาติ

ดร.วราภรณ์ กลิ่นบุญ จบการศึกษาทุกระดับจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นนักศึกษาทุนปริญญาเอก กาญจนาภิเษก (คปก.) ได้ไปทำวิจัยปีสุดท้ายที่ University of California Riverside, USA. ก่อนหน้านี้ เคยได้รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปี 2555 มีผลงานตีพิมพ์ในวารสาร นานาชาติที่มี Impact Factor ในระดับชั้นนำรวม 7 เรื่อง ขณะกำลังศึกษาปริญญาเอก ที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้