คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

รศ.ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง ได้รับรางวัล “บทความวิจัยดีเด่น” จากที่ประชุมวิชาการนานาชาติ


รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Prioritizing of Six Sigma Project Selection: A Resource-Based View and Institutional Norms Perspective” ในที่ประชุมวิชาการ The International Conference on ISO 9000 & TQM – ICIT ครั้งที่ 17 ณ. Business School, University Technology Sydney ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2556 โดยมีผู้ร่วมวิจัยจาก University of Western Sydney และ ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการ จากบริษัท McLean Management Consultants ซึ่งบทความนี้ยังได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้รับรางวัล “บทความวิจัยดีเด่น” โดยมี  Editor-In-Chief ของวารสาร The TQM Journal (ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Scopus) เป็นประธานพิจารณา

 

เอกสารแนบ:
Best paper award

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้