คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

TEP และ TEPE จัดโครงการ Key for success เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการสัมภาษณ์งาน


โครงการ TEP และ TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ Key for success ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เมื่อวัน ที่ 20 กันยายน 2556 โดยได้รับเกียรติจาก คุณนภาพรรณ ว่องวุฒิพรชัย ผู้จัดการส่วนสรรหาและคัดเลือก และพนักงานจากฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มาเป็นวิทยากรให้ข้อมูลและเทคนิคการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการสัมภาษณ์งาน เพื่อให้นักศึกษามีทักษะและความพร้อมก่อนเข้าสู่การทำงานจริงหลังสำเร็จการศึกษา
 

 

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้