คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

TEP&TEPE คว้ารางวัลสนับสนุนนวัตกรรม ประเภทสิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ประหยัดน้ำ


นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  โครงการ TEP&TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คว้ารางวัลสนับสนุนนวัตกรรม ประเภทสิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ประหยัดน้ำ จากงาน “Inventor Day Contest (RDI Day 2013, MWA Innovation Awards 2013) เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 ณ การประปานครหลวงสามเสน ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
นาย จิรพัชร โพธิ์งาม                  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
นาย นวพล แววประเสริฐ             ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
นาย ชาติชนิส เกษมวงศ์             ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
นาย อิทธิกุล เลิศพงศ์วิภูษณะ     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
นาย กีรติ สุวรรณรังษี                 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้