คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554


เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2555 คณะกรรมการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 ได้เดินทางมาตรวจการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นงลักษณ์ งามเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน และรองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาตร์ พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ พร้อมให้ข้อมูลเอกสารต่างๆ และพาไปเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย ของภาควิชา

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้