คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

ผู้แทนจากกระทรวงวัฒนธรรม เมือง Wakayama ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์


Mr. Hiroyuki TSUI และ Mr. Takashi Nishida จาก Culture and International Affairs Division Planning Department Wakayama Prefectural Government ประเทศญี่ปุ่น ได้มาเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรม การเรียนการสอนระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น และเพื่อเป็นแนวทางในการเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในอนาคต  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  วังศกาญจน์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหารโครงการ TEP&TEPE ให้การต้อนรับ

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้