คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

Department / Curricula

Faculty of Engineering
Ph.D. (Engineering)

Electrical and Computer Engineering
M.Eng. (Electrical Engineering)
B.Eng. (Electrical Engineering)
B.Eng. (Computer Engineering)

Industrial Engineering
M.Eng. (Industrial Engineering)
M.Eng. (Industrial Development)
B.Eng. (Industrial Engineering)

Mechanical Engineering
Ph.D. (Medical Engineering)
M.Eng. (Medical Engineering)
M.Eng. (Mechanical Engineering)
B.Eng. (Mechanical Engineering)

Civil Engineering
M.Eng. (Civil Engineering)
B.Eng. (Civil Engineering)

Chemical Engineering
Ph.D. (Energy and Environmental Technology Management)
B.Eng. (Chemical Engineering)